Tietosuojaseloste

GRANDLUX LIVING ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on GrandLux Living Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste, joka on laadittu 14.4.2021.

Rekisterinpitäjä
GrandLux Living Oy
Y-tunnus 3145771-6


Rekisterinpitäjän yhteystiedot
GrandLux Living Oy
Urheilutie 4
25130 Muurla
Puh. 041-4689580
info@grandlux.fi
www.grandlux.fi


Rekisterin nimi
GrandLux Livingin asiakas- ja sidosryhmärekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja
rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteen ja muun asiallisen yhteyden perusteella. Henkilötietojen
pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia rekisterinpitäjän markkinointi-, asiakas- ja sidosryhmärekisterinä.
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen. Rekisteriä
käytetään muun muassa rekisterinpitäjän asiakastietojen ylläpitoon tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen
asiakkaalle, laskuttamiseen ja asiakastapahtumien varmentamiseen, osapuolien oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen sekä tilastointiin ja analysointiin, asiakasviestintään,
markkinointiin ja mainontaan, segmentointiin, palveluiden toteuttamiseen ja personointiin, väärinkäytösten
ehkäisemiseen ja tutkimiseen, liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.


Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti. Rekisterin
sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti
rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai
markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Rekisteröityä koskevia ostos-,
käyttö- ja asiointitietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä rekisteröidylle
tarjottavien etujen ja asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.
Henkilötietoja voidaan käsitellä yksin tai yhdessä rekisterinpitäjän muiden henkilörekisterien kanssa. Tietoja voidaan
käsitellä rekisterinpitäjän valikoimissa yhteistyökumppaniyrityksissä henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja
voidaan käsitellä suoramarkkinointiin asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön
mukaisesti.


Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää sen käyttötarkoituksen kannalta olennaisia muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Perustiedot, kuten etu- ja sukunimet sekä yhteystiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Organisaatiota koskevat tiedot: organisaatio, asema ja tehtäväalue organisaatiossa, toimiala,
  henkilölukumäärä, liikevaihto, yrityksen katuosoite, postinumero ja –toimipaikka, puhelinnumero tai
  matkapuhelinnumero työhön, työsähköpostiosoite
 • Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten asiallisen yhteyden alkamis- ja
  päättymisajankohta, palvelujen käyttämiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi asiakasnumero) ja sähköisen
  viestinnän tunnistamistiedot
 • Tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot ja ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat, valittu
  maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot, pankkiyhteystiedot, maksuttomien palvelujen käyttö (esim.
  uutiskirjeet), rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö, laskutukseen ja
  perintään liittyvät tiedot, mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.
 • Asiakkuushistoria: asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri
  kanavissa ja medioissa (esimerkiksi reklamaatiot ja muut palautteet), suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä
  markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot, rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto
  (esimerkiksi rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä), tapahtuma- ja
  käyttäjäanalyysitiedot, muut palvelun käytöstä kerätyt ja siitä johdetut tiedot, kuten evästeiden avulla
  kerättyihin tietoihin perustuvat käyttäytymistiedot, henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten
  päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä, yhdistyksen tai liiton jäsenyys, muut rekisteröidyn suostumuksella
  kerätyt tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan GrandLux Livingin asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä,
asiakkailta kaupallisten projektien yhteydessä saaduista tiedoista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä kuten
väestötietojärjestelmästä ja luottotietorekistereistä. Henkilötietoja kerätään myös asiakkailta itseltään puhelimitse,
postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla erilaisten palvelujen käytön sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden
kuten kampanjoiden, messujen ja tapahtumien yhteydessä sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin
rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä evästeiden, lomakkeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Tämän
lisäksi henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän sosiaalisen median kanavista, joissa rekisteröityneistä henkilöistä on
tietoa saatavilla. Henkilötietoja voidaan kerätä, päivittää ja täydentää myös henkilötietoja koskevia palveluja
tarjoavilta yrityksiltä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjällä on oikeus siirtää henkilötietoja käsiteltäväksi Euroopan talousalueella ulkopuolisille
palveluntarjoajille, jotka avustavat sisältöjen ja palveluiden toimittamisessa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun
perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan
tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun
muassa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa
tällaista luovuttamista. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän myymän palvelun tai sen osan tuottajalle tai
rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, jolla on asiallinen yhteys kyseisen tuotteen tai palvelun kanssa.
Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikkia rekisterinpitäjän asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä
työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän ja sen lukuun toimivien
palveluntarjoajien työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista.
Käsiteltävää aineistoa säilytetään tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ilman valvontaa.
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.
Järjestelmän käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien palveluntarjoajien työntekijöillä,
joilla on järjestelmään pääsyyn vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.


Tarkastusoikeus, suoramarkkinoinnin kielto ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen
virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on
myös oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta ja
rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten ja oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä kiellot voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse
osoitteeseen info@grandlux.fi tai puhelimitse numeroon 041-4689580. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröity voi poistaa tai estää rekisterinpitäjän
palveluissa olevat evästeet selaimen asetusten avulla.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi